آموزش پیشنیازهای Spss

در این برگه SPSS در  سطح پیش نیازها آموزش داده می شود.

spss-p1-1-  فیلم رایگان آشنایی با نوارها در spss

2- spss-p2- فیلم رایگان پنجره های ویرایشگر در spss- در این فیلم پنجره های نمایش داده ها و نمایش متغیرها و نحوه ی تعریف متغیر ها و وارد کردن داده ها تشریح شده اند.

spss-p3-3- فیلم رایگان وارد کردن و صادر کردن داده ها از اکسل به اس پی اس اس و برعکس

spss-p4-4 – فیلم آموزشی نحوه وزن دار کردن مشاهدات در SPSS
 
spss-p5-5 – شکستن فایل ها یا Split file در نرم افزار SPSS
spss-p6-6 – انتخاب نمونه ای از مشاهدات بر اساس دستور Select cases
spss-p7 – 7 – دستور Count values یا شمارش تعداد انتخاب هر گزینه توسط یک فرد در SPSS