آزمون های همبستگی

آزمون های همبستگی

آزمون های همبستگی برای بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر به کار می‌روند. همبستگی به معنای هم‌تغییری دو متغیر است که از آن استنباط می‌شود افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر همراه است. به عنوان مثال، بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه مدیریت زمان مدیران بیشتر باشد، نمره فرسودگی شغلی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. آزمون های همبستگی به دو دسته آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند. در صورتی که مقیاس متغیرها فاصله ای یا تسبی و توزیع متغیرها نرمال باشد، از آزمون های همبستگی پارامتریک مانند آزمون همبستگی پیرسون و در غیر این صورت از آزمون های همبستگی ناپارامتریک استفاده می‌گردد.

آزمون‌های همبستگی ناپارامتریک

     آزمون همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient)

     آزمون‌های همبستگی ناپارامتریک

        ضریب همبستگی رتبه­ ای اسپیرمن (Spearman Correlation Coefficient)

        ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال tau- b( b)

        ضریب همبستگی رتبه‌ای کندال tau- c(c)

        ضریب گاما (Gamma)

        ضریب d سامرز (Somers’ d)

        ضریب همبستگی تتراکوریک (tetrachoric correlation cooefficient)

        ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای (point- biserial correlation coefficient)

        ضریب همبستگی دو رشته‌ای (biserial correlation coefficient)   

        ضریب همبستگی اتا (η)

        آزمون مجذور خی (χ۲) دو متغیره (آزمون استقلال(

        ضریب فی (phi coefficient)

        ضریب توافقی (Contingency coefficient)

 

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.